Codan Forsikring

Codan Forsikring

Vårt mål er å gjøre forsikring enklere. Vi skal være enklere å ha med å gjøre, snakke med og forstå.Vi har den rette kompetansen og erfaringen for å kunne tilføre noe nytt. Dessuten har vi et av verdens største forsikringsnettverk i ryggen, når vi trenger det.

Totalleverandør av forsikringstjenester

Codan tilbyr skadeforsikring til privatpersoner og næringsliv i Norge. Vi har nærmere 300 ansatte i Oslo og Bergen, som er oppriktig engasjerte i å gjøre det beste for kundene våre, hver dag.

Eksterne forsikringsmeglere er en viktig distribusjonskanal for næringsforsikring. I tillegg har vi over 40 agentkontorer, som selger forsikring på våre vegne.

Vi er også forsikringsleverandør til blant annet Politiforbundet, Norges Golfforbund, Norges Seilforbund, Norges Sjakkforbund, Norsk Bridgeforbund og Norsk Bobil og Caravan Club. Gjennom utvalgte samarbeidsavtaler kan vi tilby kundene våre gode fordeler hos SAS EuroBonus, Falck og Vertikal Helse.

Betydelig aktør både i Skandinavia og globalt

Sammen med Trygg-Hansa i Sverige og Codan i Danmark er vi et av Skandinavias største forsikringsselskap. Codan eies av RSA Group, et av verdens største forsikringsselskap med kunder i over 130 land.Østlandet Finans og Forsikring AS er agent og formidler forsikringer i samarbeid med Codan Forsikring NUF org.nr. 991 502 491, som er forsikringsgiver for private skadeforsikringer og næringsforsikringer.

Codan er 100% eid av det globale britiske forsikringskonsernet RSA Group som har rundt 23 000 ansatte og totalt rundt 17 millioner kunder. For mer informasjon se https://www.rsagroup.com

Østlandet Finans og Forsikring AS er oppført i Codan Forsikring sitt register over forsikringsagenter. Vi mottar etter avtale en forholdsmessig andel av premien som provisjon fra Codan Forsikring NUF for formidling av forsikringsavtaler. Forsikringsagenturet har ikke direkte eller indirekte, eierandeler som utgjør mer enn 10 % av stemmerettigheten eller kapitalen i et forsikringsselskap. Intet forsikringsselskap, eller morselskap til et forsikringsselskap har en direkte eller indirekte eierandel i forsikringsagenturet som utgjør mer enn 10 % av forsikringsagenturets stemmerett eller kapital. Krav om erstatning skal meldes til Codan Forsikring NUF uten ugrunnet opphold. Retten til erstatning bortfaller dersom krav ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det jf . Forsikringsavtaleloven § 8-5. Alle skader som meldes, registreres i forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS). Når en skade meldes til registeret, får selskapet automatisk oversikt over alle skader som tidligere er meldt på samme kunde. Forsikringstaker har innsynsrett i registeret etter personopplysningsloven §18. Oppstår det tvist om forsikringsavtalen kan klager rettes til Finansklagenemda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo, telefon 23 13 19 60, i medhold av FAL § 20-1.